Rodzaje mediacji

1. Podział mediacji ze względu na gałąź prawa:

 • Cywilne – mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku dorobkowego, podziału współwłasności, podziału spadku, kontraktów menadżerskich oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.
 • Rodzinne – pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi (konstruowanie planów wychowawczych), alimentacji, ustalania zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, ustalania zasad kontaktu pomiędzy rodzicami i innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.
 • Gospodarcze – mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych kwestii w obrębie sporów wnoszonych do Sadów Gospodarczych.
 • W sprawach karnych – dotyczą relacji pomiędzy ofiarą, a sprawcą, który działał na szkodę ofiary. Ideą tych mediacji jest naprawienie wyrządzonej szkody przez sprawcę.
 • W sprawach nieletnich – dotyczą nieletnich sprawców czynów karalnych.
 • Z zakresu prawa pracy – mediacje prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie, mobbing, kontrakty menadżerskie, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w innych sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.
 • Mediacje społeczne – dotyczą konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi np., spory sąsiedzkie, konflikty pomiędzy mieszkańcami, a instytucją publiczną.
 • Mediacje szkolne – rozwiązywanie sporów w szkołach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, w relacjach uczeń-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel, wychowawca-grupa.
 • Mediacje rówieśnicze – rozwiązywanie sporów pomiędzy grupami rówieśników w szkołach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych.

2. Podział ze względu na sposób komunikowania się stron:

 • bezpośrednie (spotkanie face-to-face stron w obecności mediatora);
 • pośrednie (stosowane w sytuacji, gdy strony, nie są gotowe na to, aby z sobą rozmawiać, więc spotykają się indywidualnie z mediatorem, a ten przekazuje im wzajemnie propozycje rozwiązań. Strony mogę na wybranym przez siebie etapie przystąpić do mediacji bezpośredniej lub zawrzeć ugodę bez spotykania się.)

3. Podział ze względu na sposób nawiązania kontaktu ze stronami:

 • mediacja pozasądowa- to strony nawiązują kontakt z mediatorem i proszą go o pomoc w rozwiązaniu konfliktu zanim trafi on do sądu,
 • mediacja sądowa- strony zostają skierowane do mediacji przez sędziego.