Co to jest mediacja?

Polskie Centrum Mediacji > Mediacje > Co to jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolnym porozumieniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się m. in. zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.

Kiedy warto skorzystać z mediacji?

Mediacje są szczególnie użyteczne wówczas, gdy istnieją przeszkody w samodzielnym prowadzeniu negocjacji. Takimi przeszkodami są bariery interpersonalne: silne uczucia negatywne lub problemy z komunikowaniem się. Kolejną barierą są spory dotyczące kwestii podstawowych, postrzeganie sprzeczności interesów, poważna niezgoda dotycząca „faktów” lub warunków. Inną przeszkoda może być także impas w negocjacjach bezpośrednich lub brak miejsca do prowadzenia negocjacji.

Co ma na celu postępowanie mediacyjne?

Celem mediacji jest: – Rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie; – Poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony; – utrzymanie lub naprawienie/zbudowanie dobrej komunikacji i satysfakcjonujących relacji między stronami, dążenie do pojednania stron; – wypracowanie przez strony (przy wsparciu mediatora) satysfakcjonującej i akceptowalnej dla nich ugody; – Naprawienie szkody/krzywdy doznanej przez osobę pokrzywdzoną; – Zadośćuczynienie doznanej krzywdy/szkody osobie pokrzywdzonej zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami, które jest również akceptowane przez sprawcę; – „Budowanie” poczucia odpowiedzialności za swoje oczekiwania, decyzje, czyny i potrzeby u stron mediacji; – Danie stronom możliwości współdecydowania we własnej sprawie.

Kiedy nie podejmujemy się mediacji?

Celem mediacji jest: – Rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie; – Poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony; – utrzymanie lub naprawienie/zbudowanie dobrej komunikacji i satysfakcjonujących relacji między stronami, dążenie do pojednania stron; – wypracowanie przez strony (przy wsparciu mediatora) satysfakcjonującej i akceptowalnej dla nich ugody; – Naprawienie szkody/krzywdy doznanej przez osobę pokrzywdzoną; – Zadośćuczynienie doznanej krzywdy/szkody osobie pokrzywdzonej zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami, które jest również akceptowane przez sprawcę; – „Budowanie” poczucia odpowiedzialności za swoje oczekiwania, decyzje, czyny i potrzeby u stron mediacji; – Danie stronom możliwości współdecydowania we własnej sprawie.

Jak wyglądają spotkania?

Pierwsze spotkanie jest spotkaniem wstępnym, na którym mediator wyjaśnia swoją rolę oraz zasady, które będą obowiązywały wszystkich uczestników mediacji. Następnie strony na osobności lub w swojej obecności (to zależy od potrzeb klientów) przedstawiają swoją sytuację i punkt patrzenia na kwestię sporną. Strony z pomocą mediatora definiują problem oraz ustalają ilość spotkań potrzebnych im na jego rozwiązanie. Na kolejnych spotkaniach poszukuje się rozwiązań akceptowalnych przez obie strony konfliktu.

Z jakimi sprawami można się zgłosić na mediacje?

Mediacjom podlegają: – konflikty wynikające ze sprawy rozwodowej lub ze sprawy o separację – sprawy opiekuńcze – ustalenia sprawowania opieki nad dziećmi, decyzje co do miejsca zamieszkania dziecka, regulacji kontaktów z rodzice nie mieszkającym z dzieckiem na stałe, wysokość alimentów i zasady ich płacenia – problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w starszym wieku – spory rodzinne – kontrakty przedślubne – spory rówieśnicze, szkolne – konflikty pracownicze – konflikty biznesowe – sytuacje wymagające zadośćuczynienia (ofiara- sprawca)

Czy atuty mediacji zostały potwierdzone jakimikolwiek badaniami:

Atuty mediacji potwierdzone zostały wynikami badań: – częstość zawieranych porozumień – do 70 % przypadków w toku mediacji; – satysfakcja klientów – ok. 70 – 90% stron korzystających z procesu mediacji oceniło je pozytywnie i były gotowe polecić je innym (odsetek osób zadowolonych z pomocy adwokata – 66%, a z rozstrzygnięć Sądu – 40 – 50%); – podporządkowanie się warunkom porozumienia wypracowanego na drodze mediacji: w sporach o niezbyt wysokie roszczenia materialne dzięki mediacjom udało się wyegzekwować porozumienie w 81% przypadków, podczas gdy Sądom udaje się to jedynie w 48% tego typu przypadków.

Jakie są zalety postępowania mediacyjnego?

– pozwala na wyrażenie swoich potrzeb, oczekiwań, emocji oraz na wypowiedzenie swojego zdania – mediacje zachęcają uczestników do bezpośredniego i aktywnego poszukiwania rozwiązań dotyczących danego sporu zamiast narzucania jakiegoś rozwiązania z zewnątrz przez instytucje – uczestnicy biorą aktywny udział w rozwiązywaniu konfliktu – prowadzi do przyjęcia odpowiedzialności za własne sprawy, decyzje – umożliwia stronom wzajemne zrozumienie – daje szansę na porozumienie i wybaczenie – jest poufna i zwiększa poczucie bezpieczeństwa – może prowadzić do zawarcia ugody mediacyjnej zgodnej z potrzebami i interesami stron